رفتن به محتوای اصلی
مشاوره رایگان 07633118
مدیریت عملکرد کاربران

اعتماد و احتیاط در کار همواره باید با هم رعایت گردد تا بستر سوء استفاده برای افراد سود جو فراهم نگردد. نرم افزار همیار طب با بوجود آوردن خطوط قرمز برای کاربران مختلف بستر سوء استفاده را بطور کلی از بین برده است. در نرم افزار همیار طب مسئولین مرکز می توانند با محدود کردن کـاربران آنها را در حیـطه وظـایف خـود نگه داشتـه
و علاوه بر آن می توانند گزارش دقیقی از کلیه عملکرد کاربران از هنگام ورود یک کاربر به نرم افزار تا خروج از آن داشته باشند

برگشت به بالا